Aktuality
ŠABLONY II OP VVV PRO ZŠ A MŠ DESNÁ
12.2.2019

 

Školní maily

Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Vloženo: 5.4.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 413x |

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Mezi poradenské pracovníky naší školy patří.

 

školní výchovný poradce: Mgr. Dana Mandryszová

kontakt: dana.mandryszova@zsdesna.cz,  tel. 483 383 256

Konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.00, středa 10.00-11.00 a dále dle domluvy

 

metodik prevence: Mgr. Romana Jůnová

kontakt: romana.junova@zsdesna.cz, tel.603 327 649

Konzultační hodiny: dle domluvy

 

školní speciální pedagog: Mgr. Petra Nechanická

kontakt: spec.pedagog@zsdesna.cz

Konzutační hodiny: dle předchozí domluvy mezi 7.00 - 8.00 hod.

                        

Školní poradenské pracoviště naplňuje tyto cíle:

  •  

budování příznivého sociálního klimatu ve třídách a přispívání k integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole

  •  

vytváření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů

  •  

sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a tvorba metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

  •  

podpora žáků v rámci kariérového poradenství,

  •  

podpora možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

  •  

posílení průběžné a dlouhodobé péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,

  •  

prohloubení včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

  •  

poskytnutí metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

  •  

prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči,

  •  

integrace poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Náplň činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP

Špeciální pedagog

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 Depistážní činnosti

  •  

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

 Diagnostické a intervenční činnosti

  •  

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

  •  

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

  •  

Realizace intervenčních činností, tj.  provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

  •  

participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu ( v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),

  •  

průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

  •  

úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

  •  

zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

  •  

speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

  •  

participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka

  •  

konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

 Metodické a koordinační činnosti

  •  

Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

  •  

Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

  •  

Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  •  

Metodické činnosti pro pedagogy školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

  •  

Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

  •  

Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

Metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

Metodické a koordinační činnosti

  •  

Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

  •  

Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

  •  

Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

  •  

Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

  •  

Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

  •  

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

  •  

Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

  •  

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  •  

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

  •  

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

  •  

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

  •  

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

 

Poradenské činnosti

  •  

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

  •  

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

  •  

Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.Výchovný poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti

  •  

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

  •  

Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.

  •  

Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.

  •  

Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).

  •  

Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).

  •  

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

  •  

Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

  •  

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

  •  

Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  •  

Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

  •  

Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

  •  

Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

  •  

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

  •  

Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

  •  

Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

  •  

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  •  

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

(Informace o Školním poradenském pracovišti, ZŠ a MŠ Desná byly zpracovány dle MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)